home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-NLB-ar2381665"
   Записи: 1 - 18 из 18 (стр. 1 из 1)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1958 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Асноўныя асаблівасці развіцця сучаснай беларускай літаратуры / АН БССР.Бел.кам.славістаў,4 Міжнар.з'езд славістаў:Даклад
2007 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Прызванне : вершы / Васіль Івашын
1982 Александровіч, Сцяпан Хусейнавіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; пісьменнік ; 1921—1986) Янка Купала і Якуб Колас : Некаторыя аспекты творчасці / Пад рэд.А.А.Семяновіча
1984 Протчанка, Васіль Ульянавіч (доктар педагагічных навук ; 1930—2002) Вывучэнне сінтаксісу ў школе : Словазлучэнне. Просты сказ / В. У. Протчанка ; [рэдкалегія: М. А. Лазарук (старшыня) і інш.]
1963 Барысенка, Васіль Васілевіч (доктар філалагічных навук ; 1904—1984) Роля рускай класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры пачатку XX ст. / Акад.навук БССР,Беларус.кам.славістаў
2003 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) З надзеяй і верай : Вершы / Прадм. Гніламедава У
1998 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) З пазіцый гуманізму : Тэарэт.-метадал.і метад.праблемы літ.адукацыі / Нац.ін-т адукацыі
1986   Янка Купала : энцыклапедычны даведнік / Беларуская савецкая энцыклапедыя ; рэдакцыйная калегія: І. П. Шамякін (галоўны рэдактар) [і інш.]
1951 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Творчасць Янкі Купалы перыяду рэволюцыі 1905-1907 гг. : Дыс.на атрыманне вуч.ступені кандыдата філалагіч.навук В.В.Барысенка / Ін-т мовы,літ-ры і мастацтва АН БССР
1955 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Рэвалюцыя 1905―1907 гг. і развіццё беларускай літаратуры / В. В. [гэта значыць В. У.] Івашын ; [рэдактар В. В. Барысенка] ; Акадэмія навук БССР, Інстытут літаратуры і мастацтва
1994 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Слова : Вершы / Аўт.прадмова У.Гніламедава
1953 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Янка Купала : Творчасць перыяду рэвалюцыі 1905-1907 гг. / [Рэд.правадз.чл.АН БССР К.К.Крапіва]; Акад.навук Беларус.ССР.Ін-т літ.і мастацтва
1995 Лазарук, Міхаіл Арсеньевіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнавец ; 1926—2000) Урок літаратуры ў школе : Кн. для настаўніка / Пад рэд.М.А.Лазарука,В.У.Івашына
1952 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Янка Купала-вялікі народны паэт / Т-ва па распаўсюджванню паліт.і навук.ведаў Беларус.ССР
1955   Бібліяграфія твораў Янкі Купалы, 1907—1917 / Акадэмія навук Беларускай ССР, Музей Янкі Купалы ; [пад рэдакцыяй В. В. Івашына ; прадмова В. В. Івашына]
1998 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Покліч памяці : Вершы
1988 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Выверанае жыццем : Творчая індывідуальнасць пісьменніка- народнасць і партыйнасць літаратуры
1983 Івашын, Васіль Уладзіміравіч (доктар філалагічных навук, літаратуразнаўства ; 1913—2009) Да вышынь рэалізму : Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай дакастрычніцкай і савецкай літаратуры
Записей на стр.