home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar12367"
   Записи: 1 - 10 из 232 (стр. 1 из 24)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004 Дзярновіч, Алег Іванавіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1966) Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносін Вялікага Княства Літоўскага і Лівоніі ў канцы XV- першай палове XVI стст. (сістэматызацыя і актавы аналіз) : дыс.... канд. гіст. навук / Дзярновіч Алег Іванавіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
2006 Пілецкі, Віктар Аляксандравіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1960) Выхаваўча-адукацыйны працэс на беларускіх землях у дахрысціянскі перыяд: праблема гістарычнага генезісу : дыс.... д-ра гіст. навук / Пілецкі Віктар Аляксандравіч ; Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка
2006 Белазаровіч, Віктар Аляксандравіч (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1969) Гістарыяграфія гісторыі Беларусі : дапам. по аднаймен. курсе для студэнтаў спецыяльнасцяў 1-21.03.01-01 - Гісторыя, 1-02.01.02-04 - Гісторыя. Замеж. мова / В. А. Белазаровіч ; пад агул. рэд. І. П. Крэня, А. М. Нечухрына ; Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы
2008   Беларускі археаграфічны штогоднік / Камітэт па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія Белкамархіва, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Вып. 9 / Дэпартамент па арх. і справаводству М-ва юстыцыі Рэсп. Беларусь, Арх. каміс. ; рэдкал.: Э. М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]
2011   Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 450-годдзю віцебскага гарадскога права і 100-годдзю выдання першай кнігі зборніка "Полоцко-Витебская старина", Віцебск, 6―7 кастрычніка 2011 г. / [рэдкалегія: А. М. Дулаў (адказны рэдактар) і інш.]
2012 Болбас, Валерый Сяргеевіч (доктар педагагічных навук ; нар. 1950) Народная педагогіка Мазырскага Палесся / В. С. Болбас, І. С. Сычова
2012 Тарас, Анатоль Яфімавіч (кандыдат педагагічных навук ; нар. 1944) Мітрафан Доўнар-Запольскі : бацька беларускай гісторыяграфіі / Анатоль Тарас
2013   Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі : матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі (1-3 лістапада 2012 г.) : у 2 ч. / [укладальнік Т. У. Явіч]. — Ч. 1
2013 Разуванава, Ксенія Сяргееўна (кандыдат гістарычных навук) Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі (1926-1936 гг.) / К. С. Разуванава ; навуковы рэдактар В. В. Даніловіч ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі
2013 Басюк, Іван Аляксандравіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1942) Заходні фронт у пачатковым перыядзе Вялікай Айчыннай вайны : манаграфія / І. А. Басюк ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы"
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>