home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar15898"
   Записи: 1 - 10 из 126 (стр. 1 из 13)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004   Актуальныя праблемы функцыянавання і развіцця лексікі славянскіх моў : матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 60-годдзю ўн-та, 7-8 кастр. 2004 г., г. Мазыр / Мазыр. дзярж. пед. ун-т ; рэдкал.: А.В. Солахаў (адк. рэд.) [і інш.]
2004   Праблемы развіцця, функцыянавання і нармавання лексікі беларускай мовы : міжнар. навук.-метад. канф., [22-23 кастр. 2004 г.] : зб. навук. арт. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславян. народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэдкал.: Д.Д. Паўлавец (гал. рэд.) [і інш.]
2005   Польска-беларускі слоўнік : зв. 40 000 слоў / Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; аўт.-склад.: Я.В. Волкава, В.Л. Авілова ; пад рэд. Г.А. Цыхуна
2005   Русско-белорусский словарь : около 110 000 слов : [в 3 т.] / Национальная академия наук Беларуси, Институт языкознания имени Якуба Коласа. — [Т.] 3: П - Я
2006   Чалавек : тэмат. слоўн. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; склад.: В.Дз. Астрэйка [і інш.] ; навук. рэд.: Л.П. Кунцэвіч, А.А. Крывіцкі
1997 Прыгодзіч, Мікалай Рыгоравіч (доктар філалагічных навук ; нар. 1953) Старабеларускі лексікон : Падруч.пераклад.слоўн
1995 Яскевіч, Алена Аляксандраўна (нар. 1967) Словам скароны свет / АН Беларусі.Ін-т літ-ры імя Я.Купалы
1999 Грачыха, Таццяна Антонаўна (філолаг) Фаўністычныя найменні ў беларускай мове : Дыс....канд.філал.навук ; Віцеб.дзярж.ун-т імя П.М.Машэрава
2009 Завальнюк, Уладзіслаў Мацвеевіч (кандыдат гістарычных навук ; свяшчэннік ; нар. 1949) Слоўнік сучаснай беларускай мовы / У. М. Завальнюк, М. Р. Прыгодзіч, В. К. Раманцэвіч ; пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча, У. М. Завальнюка
2006   Сучасныя праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / [навуковы рэдактар А. А. Лукашанец]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>