home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar2242316"
   Записи: 1 - 10 из 2656 (стр. 1 из 266)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004 Лапцёнак, Ірына Браніславаўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1974) Творчая индывідуальнасць Язэпа Семяжона - перакладчыка : дыс.... канд. філал. навук / Лапценак Ірына Браніславаўна ; Бел. дзярж. ун-т
2004 Андрыеўская, Святлана Уладзіміраўна (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1977) Семантыка і функцыі традыцыйных цацак беларусаў у XIX - XX стст. : дыс.... канд. гіст. навук / Касцюкевіч Святлана Уладзіміраўна ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы
2005 Пазняк, Зянон Станіслававіч (нар. 1944) Беларуска-Расейская вайна = Belarus is an eastern outpost / Зянон Пазьняк
2005 Кузьміч, Аляксей Васілевіч (мастак ; 1945—2013) Храм Мадонны : жывапіс / Аляксей Кузьміч ; уступ. арт. Уладзіміра Ліпскага ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Мін. гар. выкан. кам., Бел. саюз мастакоў
2005   О радзіма, мой светач цудоўны : літ.-маст. зб. / Аддз. культуры Аршан. гарвыканкама ; маст. Уладзімір Лукша
2005   Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The History of the Belarusan Nation and State / Міхась Біч [і інш.] ; рэдкал.: Уладзімір Арлоў [і інш.] ; пер. на англ. мову Андрэя Бурсава ; Згуртаванне беларусаў свету "Бецькаўшчына"
2005 Кавалёва, Рыма Мадэстаўна (кандыдат філалагічных навук) Абрысы рытуальна-магічнай сферы беларускага фальклору : зб. арт. / Р.М. Кавалева
2005   Спрадвечнае: фальклорны зборнік ліквідаваных у выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС населеных пунктаў / Кам. па праблемах вынікаў катастрофы на Чарнобыл. АЭС пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь, Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны ; аўт.-уклад.: І.Ф. Штэйнер, В.С. Новак
2006   Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае : матэрыялы Другой міжнар. навук.-практ. канф. студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных, прысвеч. памяці праф. У.У. Мелішкевіча (Брэст, 12-13 лістап. 2004 г.) / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэд. рада: А.М. Вабішчэвіч [і інш.]
2006 Рагуля, Барыс Дзмітрыевіч (1920—2005) Беларускае студэнцтва на чужыне / Барыс Рагуля ; літ. апрац., рэд., біяграмы й бібліягр. Лявона Юрэвіча
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>