home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar22967"
   Записи: 1 - 10 из 66 (стр. 1 из 7)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Постаці ў гісторыі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : гіст. нарыс / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы ; аўт.-склад. В.П. Таранцей
2005 "Личность – слово – социум", международная научно-практическая конференция (5 ; 2005 ; Минск) Материалы 5-ой Международной научно-практической конференции "Личность - слово - социум", 13-15 апреля 2005 г., г. Минск : в 2 ч. / Ин-т соврем. знаний им. А.М. Широкова, Паркус плюс. — Ч. 1 / отв. ред. В.В. Фалалеев
2002   Актуальныя пытанні сучаснай навукі : (Да 80-годдзя БДПУ): Зб. навук. пр.: У 2 ч. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М.Танка; Пад рэд. Рацько А.Ф. (гал. рэд.) і інш. Ч. 1
2006 Пілецкі, Віктар Аляксандравіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1960) Выхаваўча-адукацыйны працэс на беларускіх землях у дахрысціянскі перыяд: праблема гістарычнага генезісу : дыс.... д-ра гіст. навук / Пілецкі Віктар Аляксандравіч ; Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка
2014   Дактары і кандыдаты навук Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка : (да 100-годдзя з дня заснавання) : [1914―2014] : біябібліяграфічны даведнік / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка" ; [укладальнік Г. У. Карзенка ; пад агульнай рэдакцыяй А. І. Жука]
2021 Бітчанка, Сяргей Міхайлавіч Гісторыка-ідэалагічныя канцэпцыі гісторыі Беларусі і ўрадавая адукацыйная палітыка Расійскай Імперыі ў апошняй чвэрці XVIII - першай чвэрці XIX стст. / С. М. Бітчанка
2006   Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук. канф., 26-27 крас. 2006 г. / Магілеў. дзярж. ун-т імя А.А. Куляшова ; рэдкал.: А.М. Макарэвіч (адк. рэд.) [і інш.]
1996 Харламаў, Іван Фёдаравіч (доктар педагагічных навук ; 1920—2003) Педагогіка : Падруч.для студэнтаў пед.ВНУ
1995 Шумскі, Пётр Пятровіч (кандыдат педагагічных навук, агульная педагогіка ; выдавецкая справа ; нар. 1958) Дыпломная праца па педагогіцы і псіхалогіі : [Дапам.для студэнтаў і аспірантаў] / Нац.ін-т адукацыі
1999 Лозка, Алесь (нар. 1952) Аўтабібліяграфія
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>