home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar3721"
   Записи: 1 - 10 из 134 (стр. 1 из 14)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1996   Пісьменнік-мова-стыль : Тэз.дакл.і паведамл.міжнар.навук.канф., прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л.М.Шакуна, (17-19 верасня 1996г.) / Беларус.дзярж.ун-т, Беларус.дзярж.-пед.ун-т імя Максіма Танка; Рэдкал.: Прыгодзіч М.Р.(адк.рэд.) і інш
2009 Минский государственный лингвистический университет. Научная конференция студентов и магистрантов (2009) Материалы ежегодной научной конференции студентов и магистрантов университета, 21-22 апреля 2009 г. : в 2 ч. / [редколлегия: Н. П. Баранова (ответственный редактор) и др.]. — Ч. 2
2006   Сучасныя праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / [навуковы рэдактар А. А. Лукашанец]
2010   Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / redakcja: Ryszard Radzik, Michał Sajewicz ; Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej [etc.]
2012   Новае слова ў беларусістыцы. Мовазнаўства : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20―21 мая 2010 года / [рэдактары тома: С. М. Запрудскі, Г. А. Цыхун]
2013   Acta Albaruthenica. — 2007-. — 2013. — T. 13
2016   Научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову : сборник научных трудов. — Вып. 3 : [материалы III Международной научной конференции, Минск, 10 марта 2015 г. / редакционная коллегия: Г. А. Цыхун (ответственный редактор) и др.]
2016 Беларускія рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні (9 ; 2015 ; Брэст) Дзявятыя Калеснікаўскія чытанні : зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 15 кастрычніка 2015 года / [пад агульнай рэдакцыяй У. А. Сенькаўца]
2001 "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый", міжнародны кангрэс беларусістаў (3 ; 2000 ; Мінск) Беларусіка = Albaruthenica / UNESCO,Грамад.аб'яд-не "Міжнар.асац.беларусістаў",Нац.навук.-асвет.цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп.Беларусь;Рэдкал.:Дубянецкі Э.(гал.рэд.) і інш. [Кн.]22, Нацыянальныя пытанні:Матэрыялы III Міжнар.кангр.беларусістаў "Бел.культура ў дыялогу цывілізацый",1 сес.- 21-25 мая,2 сес.- 4-7 снеж.,Мінск,2000г
2004 "Роля беларускай дыяспары ў захаваньнi i разьвiцьцi беларускай культуры", мiжнародная канферэнцыя (2001 ; Лендан) Роля беларускай дыяспары ў захаваньні і разьвіцьці беларускай культуры : матэрыялы Міжнар. канф. (Лендан, 29-30 верас. 2001 г.) / [Б-ка і музэй імя Ф. Скарыны ў Лендане] ; уклад.: Ігар Іваноў, Ігар Лабацэвіч ; рэдкал.: Ігар Іваноў (адк. рэд.) [i інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>