home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar3725"
   Записи: 1 - 10 из 2148 (стр. 1 из 215)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2004   Язык и социум : материалы VI междунар. науч. конф., 3-4 дек. 2004 г., Минск : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: Л.Н. Чумак (отв. ред.) [и др.]. — Ч. 1
2004 Шабовiч, Мiкола (кандыдат філалагічных навук ; паэт ; 1959—2021) Аказіянальныя словы ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. XX ст. : дыс.... канд. філал. навук / Шабовіч Мікалай Віктаравіч ; Бел. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка
2004   Праблемы развіцця, функцыянавання і нармавання лексікі беларускай мовы : міжнар. навук.-метад. канф., [22-23 кастр. 2004 г.] : зб. навук. арт. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславян. народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэдкал.: Д.Д. Паўлавец (гал. рэд.) [і інш.]
2005   Польска-беларускі слоўнік : зв. 40 000 слоў / Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; аўт.-склад.: Я.В. Волкава, В.Л. Авілова ; пад рэд. Г.А. Цыхуна
2005 Кудрашова, Марыя Вячаславаўна (кандыдат філалагічных навук ; пісьменнік ; нар. 1976) Паэтыка беларускіх замоў у аспекце літаратуразнаўства. Вобразны свет. Гукавая арганізацыя тэксту / М. В. Кудрашова ; [навуковы рэдактар В. П. Рагойша]
2005   Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілеўшчыны / М.В.Абабурка [ і інш.] ; Магілеўс. дзярж. ун-т імя А.А. Куляшова. — Вып. 2
2005   Русско-белорусский словарь : около 110 000 слов : [в 3 т.] / Национальная академия наук Беларуси, Институт языкознания имени Якуба Коласа. — [Т.] 3: П - Я
2006   Чалавек : тэмат. слоўн. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; склад.: В.Дз. Астрэйка [і інш.] ; навук. рэд.: Л.П. Кунцэвіч, А.А. Крывіцкі
2006 "Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія", міжнародная навуковая канферэнцыя (7 ; 2006 ; Віцебск) Acta albaruthenica, rossica, polonica : VII міжнар. навук. канф. "Бел.-рус.-пол. супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія" : зб. навук. арт. / Віцеб. дзярж. ун-т імя П.М. Машэрава, Бел. рэсп. Фонд Фундам. даслед., Ін-т пол. у Мінску ; пад агул. рэд. Г.М. Мезенка
2006 Германовіч, Іван Клімавіч (кандыдат філалагічных навук ; 1928—2001) Беларускія мовазнаўцы : у 2 т. / І. К. Германовіч ; [у аўт. рэд.]. — Т. 1 / склад., прадм. М.Р. Прыгодзіча, І.С. Роўды
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>