home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001s="BY-NLB-ar9188"
   Записи: 1 - 10 из 137 (стр. 1 из 14)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
2005   Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілеўшчыны / М.В.Абабурка [ і інш.] ; Магілеўс. дзярж. ун-т імя А.А. Куляшова. — Вып. 2
2006 Грачыха, Таццяна Антонаўна (філолаг) Дыялектны тэматычны слоўнік найменняў іхтыя- і герпетафаўны Беларускага Паазер'я / Т.А. Грачыха ; Віцеб. дзярж. ун-т імя П.М. Машэрава
1993 Леванцэвіч, Лена Васільеўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1966) Атлас гаворак Бярозаўскага раена Брэсцкай вобласці.Фанетыка : Вучэб.дапам па курсу "Бел.дыялекталогія" для студэнтаў спецыяльнасці 02.19"Бел.мова і літ." / Адк.рэд.Ф.Д.Клімук;Брэст.дзярж.пед.ін-т. Ч.1
2003 Крывіцкі, Аляксандр Антонавіч (кандыдат філалагічных навук ; 1927—2017) Дыялекталогія беларускай мовы : Дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ
1996 Леванцэвіч, Лена Васільеўна (кандыдат філалагічных навук ; нар. 1966) Лінгвагеаграфічная групоўка гаворак Бярозаўскага раена : Дыс.... канд. філал.наўк ; АН Беларусі.Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа
1995   Лексічныя ландшафты Беларусі : Жывёльны свет / АН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; Навук. рэд.: Ф. Д. Клімчук, І. Я. Яшкін
2007 Босак, Алёна Анатольеўна (кандыдат філалагічных навук, лінгвіст) Гаворкі Верхняга Над'ясельдзя / Алена Босак, Віктар Босак
2008 Гапоненка, Ірына Алегаўна (доктар філалагічных навук ; нар. 1969) Беларуская дыялекталогія : вучэбна-методычны комплекс для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" / І. А. Гапоненка, В. П. Трайкоўская
2008   Лексіка гаворак Беларускага Прыпяцкага Палесся : атлас, слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; уклад.: Г. Ф. Вештарт [і інш.] ; рэд. Ф. Д. Клімчук, У. А. Кошчанка, І. І. Лапуцкая
2009   Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : зборнік навуковых артыкулаў / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культуры ўсходнеслав. народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Вып. 2
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>